Tag: Diacard

Showing the single result

  • รู้หรือไม่!! ไทยมีผู้ป่วยความดันสูงกว่า 5 ล้านคน ซึ่ง 40% ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยและละเลยต่อการรักษา

    Read more